PRAVILA KORIŠĆENjA INTERNET PORTALA NOVOSTI

1. OPŠTE ODREDBE

PORTAL Kompanije Novosti je internet medij čiji je izdavač -Novinsko izdavačko društvo Kompanija Novosti, Beograd-Stari Grad, Trg Nikole Pašića 7i koji je registrovan u Registru medija Agencije za privredne registre, koji Korisnicima pruža Uslugu i u okviru nje omogućava pristup Sadržaju koji se objavljuje na Portalu, u skladu sa ovim Pravilima korišćenja.

Ovim Pravilima korišćenja regulisan je odnos, međusobna prava, obaveze i odgovornosti Izdavača i Korisnika. Sam čin korišćenja Usluge predstavlja bezuslovno, neopozivo i neograničeno prihvatanje ovih Pravila korišćenja od strane Korisnika, kao pravno obavezujućih. Korisnik razume i prihvata da će Izdavač korišćenje Usluge tumačiti kao prihvatanje Pravila korišćenja od tog trenutka pa nadalje.

Korisnik daje svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da će se prilikom korišćenja Usluge pridržavati Pravila korišćenja, pri čemu pojedini izrazi u ovim Pravilima korišćenja imaju sledeće značenje:„Usluga“ obuhvata činjenje dostupnim Korisniku Sadržaja koji se objavljuje na Portalu, u lične i nekomercijalne svrhe, neograničeno u vremenu, prostoru ili prema vrsti Sadržaja koji se objavljuje na Portalu i to na bilo kom njegovom delu. Izdavač pruža, a Korisnik koristi Uslugu, pristupajući Portalu i Sadržaju koji se objavljuje na njemu; „Izdavač“ je privredno društvo NID Kompanija Novosti ad, Beograd, Trg Nikole Pašića 7, Stari Grad“ koje je izdavač Portala Novosti;„Korisnik“ (u množini: „Korisnici“) je lice odnosno lica, fizička ili pravna, strana ili domaća, koja koriste Uslugu, bez obzira na vrstu uređaja sa kojeg pristupaju Portalu, vreme pristupa, trajanje korišćenja Usluge, kao i bez obzira na fizičku ili elektronsku adresu sa koje pristupaju Portalu;„Portal“ je internet-sajt koji se objavljuje na registrovanoj elektronskoj adresi: novosti.rs;„Sadržaj“ podrazumeva tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i drugi materijal koji se objavljuje na Portalu kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku;„Spoljne veze“ su poveznice („linkovi“) objavljene u okviru Sadržaja, koje upućuju na sadržaj koji se ne objavljuje na Portalu, već na drugim internet adresama i ne predstavlja sastavni deo Sadržaja; „Komentari“ su komentari koje korisnik šalje Izdavaču putem usluge „ostavi komentar“ u svrhu objavljivanja na Portalu, i to na bilo koji deo Sadržaja koji se objavljuje na Portalu;„Dostavljeni materijal“ je sav materijal koji Korisnik dostavi Izdavaču u svrhu objavljivanja na Portalu ili u bilo koje druge svrhe, putem kontakt podataka koji se objavljuju na Portalu, bez obzira na sadržinu materijala;„Podaci o korisniku“ su podaci o korisniku/korisnicima koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju i podaci o Korisniku koje Korisnik lično dostavi Izdavaču;„Kolačići“ (Cookies) su mali tekstualni fajlovi koje Izdavač u okviru pružanja Usluge, prenosi na hard disk uređaja Korisnika ili na drugu elektronsku opremu putem koje Korisnik pristupa Sadržaju, s tim da kolačići omogućavaju Portalu da zapamti tehničke informacije radi prilagođavanja Usluge Korisniku, a korisnik može na svom uređaju (mobilnom telefonu, računaru, tabletu i sl.) da isključi upotrebu Kolačića;„Kolačići treće strane“ (Third party cookies) su kolačići koje na Portal uz odobrenje Izdavača postavlja treće lice (kao što je servis „Google analytics“ ili servisi društvenih mreža i sl.) čija je svrha prikupljanje analitičkih podataka ili omogućavanje Korisniku upotrebe funkcija tih društvenih mreža.

2. ODRICANjE I OGRANIČENjE OD ODGOVORNOSTI

Sadržaj ili bilo koji njegov deo ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.
Celokupan Sadržaj, koji uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama koje su u isključivoj nadležnosti Izdavača.

3. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Svi Sadržaji objavljeni na Portalu (tekstualni, vizuelni i audio materijali, baze podataka, programerski kod) zaštićeni su autorskim pravima, odnosno u vlasništvu su Izdavača, njegovih povezanih lica ili poslovnih partnera, te se od strane Korisnika mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.
Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog njegovog dela, bez prethodne izričite pismene saglasnosti Izdavača.

Intelektualna svojina, uključujući sve žigove odnosno zaštićene znakove, tekstove, podatke, fotografije i grafizme, u isključivom je vlasništvu Izdavača ili trećih lica koja su prenela pravo korišćenja isti na Izdavača.

Nepoštovanje uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje od strane Korisnika Sadržaja koji je zaštićen autorskim pravima ili pravima intelektualne svojine, uključujući ali ne ograničavajući se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, na bilo koji tehnički način, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima važećim u Republici Srbiji i povlači odgovornost pred nadležnim organima.

Korisnik se obavezuje da će prilikom pristupa Sadržaju koji predstavlja materijal koji je zaštićen autorskim pravima, poštovati ograničenja predviđena ovim Pravilima korišćenja.

Korisnik razume i prihvata da korišćenjem Usluge neće na bilo koji način povređivati autorska prava Izdavača ili trećih lica, niti prava intelektualne svojine.
Korisnik se obavezuje da naknadi svu štetu Izdavaču koju Izdavač pretrpi usled povrede autorskih prava ili prava intelektualne svojine, koju Izdavač ili treće lice pretrpi usled Korisnikovog kršenja ovih Pravila korišćenja ili propisa Republike Srbije prilikom korišćenja Usluge.

4. OGRANIČENjA USLUGE

Korisnici imaju pravo neograničenog korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju za lične, nekomercijalne svrhe, izuzev u pogledu ograničenja određenih ovim Pravilima korišćenja i pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnik je saglasan da neće koristiti Sadržaj na način i u svrhe kojima se krši bilo koji važeći propis Republike Srbije.

Korisnik neće bez odobrenja Izdavača, preuzimati, kopirati, umnožavati, emitovati, prikazivati, prodavati ili na drugi način činiti dostupnim trećim licima bilo koji deo Sadržaja, na bilo kom medijumu, ili putem bilo kog načina prenosa podataka. Korisnik neće bez odobrenja Izdavača dalje distribuirati Sadržaj, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, besplatno ili uz naplatu, određenim ili neodređenim trećim licima.

Izdavač zadržava pravo ukidanja i promene izgleda Portala, Sadržaja i Pravila korišćenja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Usluge, bez obaveze prethodne najave.

Korisnik razume i prihvata da snosi svu odgovornost i da Izdavač nema nikakvu odgovornost prema Korisniku ili trećim licima za Korisnikovo kršenje ovih Pravila korišćenja i propisa Republike Srbije prilikom korišćenja Usluge, kao i za štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nastalu ili buduću, posrednu ili neposrednu, novčanu ili nenovčanu, koju Izdavač ili treće lice pretrpi usled Korisnikovog nepoštovanja ovih Pravila korišćenja ili propisa Republike Srbije prilikom korišćenja Usluge.
Korisnik prihvata i razume da je isključivo odgovoran za posledice koje budu utvrđene u građanskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili bilo kom drugom postupku koji bude pokrenut pred nadležnim organom protiv Izdavača, a koje nastanu kao posledica Korisnikovog činjenja ili nečinjenja, koje predstavlja kršenje odredaba ovih Pravila korišćenja ili bilo kog propisa Republike Srbije prilikom korišćenja Usluge, pristupa Portalu i korišćenja Sadržaja.

5. KOMENTARI KORISNIKA

Korisnik može da komentariše objavljeni Sadržaj putem usluge „ostavi komentar“, a Izdavač ne garantuje za tačnost, poreklo, verodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.
Sadržaj komentara ne predstavlja mišljenje, odluku ili stav Izdavača, već predstavlja isključivo mišljenje i stav autora komentara, tako da objavljivanje komentara ne znači da se Izdavač pridružuje sadržini komentara.

Izdavač zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao i bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru komentara, tako da Izdavač ne snosi nikakvu odgovornost prema trećim licima s tim u vezi. U tom smislu, ukoliko treće lice po tom osnovu podnese protiv Izdavača zahtev za naknadu štete, autor komentara će biti u obavezi da Izdavaču nadoknadi svaku vrsti tako prouzrokovane štete.

Izdavač je ovlašćen da izvrši izbor komentara koje će objaviti na Portalu, kao i da u svakom trenutku po svom izboru izvrši brisanje ili izmenu komentara, nezavisno od pošiljaoca, vremena slanja ili sadržine komentara.

Korisnik razume i prihvata da neće slati komentare na Sadržaj čijom sadržinom se povređuju propisi Republike Srbije a naročito:komentare koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja;komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede;komentare koji predstavljaju informaciju iz privatnog života nekog lica;komentare koji su nasilni ili preteći ili promovišu nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu.

6. DOSTAVLjENI MATERIJAL

Korisnik može da Izdavaču dostavi materijal (tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije) u svrhu objavljivanja na Portalu.

Korisnik razume i prihvata da neće Izdavaču dostavljati materijal:kojim se povređuju ili ugrožavaju autorska prava, pravo na žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica;koji je prevaran, obmanjujući ili neistinit;kojim se povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje bilo kog vida pravne odgovornosti (krivična, prekršajna, građanskopravna itd.).

Korisnik razume i saglasan je da Korisnik snosi svu odgovornost za štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nastalu ili buduću, posrednu ili neposrednu, novčanu ili nenovčanu, koju Izdavač ili treće lice pretrpi objavljivanjem Dostavljenog materijala čija sadržina povređuje prava trećih lica, a za šta Izdavač nije znao niti je mogao znati pre objavljivanja Dostavljenog materijala.

Korisnik prihvata i razume da je Korisnik isključivo odgovoran za posledice koje budu utvrđene u građanskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili bilo kom drugom postupku koji bude pokrenut protiv Izdavača pred nadležnim organom, a koje nastanu kao posledica objavljivanja Dostavljenog materijala kojim se povređuju propisi Republike Srbije, a za koju povredu Izdavač nije znao niti je mogao znati.

Korisnik razume i prihvata da se dostavljanje materijala Izdavaču ima smatrati ovlašćenjem za korišćenje Dostavljenog materijala, bez ograničenja u načinu, vremenu, broju primeraka, tiražu ili u pogledu svrhe korišćenja Dostavljenog materijala, kako na Portalu tako i u štampanom izdanju medija „Večernje novosti“.

Korisnik je saglasan da se Dostavljeni materijal može menjati u skladu sa politikom Izdavača pre objavljivanja na Portalu, na način koji Izdavač smatra celishodnim ili tehnički neophodnim.

Korisnik je saglasan da se njegovo ime ili pseudonim neće objavljivati uz Dostavljeni materijal, izuzev na izričit zahtev Korisnika, dostavljen uz Dostavljeni materijal.

7. SPOLjNE VEZE

Korisnik razume i prihvata da Sadržaj koji se objavljuje na Portalu povremeno sadrži Spoljne veze ka sadržaju koji se nalazi na drugim internet lokacijama i na koji Izdavač nema nikakav uticaj.

Korisnik razume i prihvata da Izdavač nema nikakvu odgovornost za sadržaj na koji Spoljne veze upućuju, i da Izdavač ne snosi bilo kakvu odgovornost za štetu ili druge neželjene posledice koje nastanu kao rezultat pristupanja sadržaju na koji upućuju Spoljne veze.

8. POLITIKA PRIVATNOSTI

Korisnik razume i prihvata da Izdavač može prikupljati Podatke o Korisniku koji su tehničke prirode i koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju kao što su:internet domen i IP adresa Korisnika;vrstu internet browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg je pristupljeno Portalu;vreme pristupa i dužinu posete;deo Sadržaja kojem Korisnik pristupa;internet adresu Spoljne veze koja je uputila na Sadržaj, ako je Korisnik pristupio Sadržaju putem Spoljne veze na drugom internet sajtu.

Korisnik razume da će Izdavač ovako prikupljene podatke koristiti u svrhu boljeg razumevanja potreba Korisnika, radi kreiranja Sadržaja koji će biti u najvećoj mogućoj meri prilagođen Korisnicima i njihovim zahtevima, kao i radi razvijanja što kvalitetnije Usluge.

Korisnik razume i prihvata da će Izdavač čuvati Podatke o Korisniku koje Korisnik sam dostavi Izdavaču (npr. prilikom registracije korisničkog naloga i sl.), i da te podatke neće stavljati na uvid ili prosleđivati trećim licima bez izričitog odobrenja Korisnika.

Korisnik razume i prihvata da će Izdavač Podatke o Korisniku iz ovog člana proslediti nadležnom državnom organu na zahtev tog organa, u slučajevima kada je Izdavač zakonom obavezan da nadležnom organu dostavi Podatke o Korisniku, na zahtev tog organa, bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

U napred navedenom smislu, Izdavač je administrator ličnih podataka Korisnika, tako što, u okvirima i granicama koji su utvrđeni pozitivnim propisima, odlučuje o ciljevima i metodama obrade ličnih podatka odnosno o tome kako će se isti koristiti.
U vezi sa obradom ličnih podataka i sprovođenjem odnosno zaštitom prava Korisnika, Korisnici se Izdavaču mogu obratiti na: email adresu: zastitapodataka@novosti.rs
adresu Izdavača NID Kompanija Novosti ad-Stari Grad“, Beograd, Trg Nikole Pašića 7, sa naznakom „Obrada ličnih podataka“.

Lični podaci Korisnika mogu se obrađivati dok za to postoji legitimni interes, odnosno: u slučaju davanja saglasnosti do opoziva iste, ograničenja ili druge radnje kojom se data saglasnost ograničava; u slučaju potrebe da se podaci Korisnika koriste za realizaciju Ugovora; ako je osnov za obradu podataka legitimni interes Izdavača, i to do podnošenja prigovora ili do opoziva saglasnosti; za poreske i računovodstvene svrhe u meri i roku koji je u skladu sa važečim propisima.

U skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Korisnik u odnosu na obradu podataka od strane Izdavača ima sledeća prava: pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka; pravo na zahtevanje ispravke podataka; pravo na brisanje podataka; pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka; pravo ograničavanja obrade podataka; pravo na opoziv prethodno date saglasnosti za obradu podataka, koji ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti Korisnika date pre opoziva; pravo na prenos ličnih podataka, ako se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge).

Izdavač ima pravo da lične podatke Korisnika prenese pouzdanim partnerima koji u ime Izdavača obrađuju lične podatke, a što uključuje IT provajdere, marketinške agencije i druge pouzdane partnere Izdavača. U slučaju prenosa podataka, Izdavač će zahtevati od pouzdanih partnera da čuvaju tajnost i bezbednost podataka, kao i da sprovedu odgovarajuće mere u cilju zaštite podataka o ličnosti.

Na osnovu dobrovoljnog pristanka na obradu ličnih podataka, Korisnici ustupaju Izdavaču podatke i: za beleženje istorije pregleda web-sajtova i aplikacija Izdavača; u marketinške svrhe, uključujući i automatizovanu analizu interesovanja Korisnika, isključivo u cilju plasiranja odgovarajućih reklamnih poruka; u svrhu postavljanja kolačića na uređaje Korisnika; pri čemu se data saglasnost odnosi i na obradu ličnih podataka u marketinške svrhe od strane pouzdanih partnera Izdavača.

9. KOLAČIĆI

Korisnik razume i prihvata da Izdavač u pružanju Usluge koristi Kolačiće koji se prilikom pristupanja Sadržaju instaliraju na uređaj Korisnika, osim ako je Korisnik sam isključio upotrebu Kolačića na svom uređaju. Izdavač neće podatke prikupljene putem Kolačića koristiti u bilo koju svrhu osim za potrebe prilagođavanja Sadržaja Korisnicima.

Korišćenje Usluge od strane Korisnika smatra se saglasnošću Korisnika da se na njegov uređaj mogu preneti svi kolačići u okviru pružanja Usluge.

Podaci koje prikupljaju Kolačići su tehničke prirode i obuhvataju podatke koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju i druge tehničke podatke.

Korisnik razume i prihvata da Izdavač u pružanju Usluge koristi Kolačiće treće strane. Svrha ovih kolačića je prikupljanje analitičkih podataka u svrhu omogućavanja boljeg korisničkog iskustva Korisnicima.

Korisnik koji nije saglasan sa korišćenjem Kolačića ili naknadno opozove svoju saglasnost, dužan je da lično onemogući upotrebu Kolačića u svom uređaju. U tom slučaju Korisnik je dužan i lično onemogući na svom uređaju korišćenje do tada prikupljenih Kolačića, kao i da onemogući prihvatanje novih Kolačića.

Izdavač neće biti odgovoran za instaliranje Kolačića sa kojim Korisnik nije saglasan prilikom korišćenja Usluge, ako Korisnik lično ne onemogući korišćenje Kolačića.

10. REKLAMNE PORUKE

Izdavač zadržava pravo da Korisnicima isporučuje oglasne poruke zasnovane na aktivnostima, interesovanjima i navikama Korisnika, vodeći računa o tome da se ista reklamna poruka bezrazložno ne ponavlja, a sve u cilju neophodne analitike i merenja.
U napred navedenom smislu, postoji mogućnost da Izdavač koristi podatke Korisnika i u delu koji se odnosi na web-istoriju, kao i da koristi geolokacijske i demografske podatke, s tim da podaci Korisnika mogu da se ukrštaju sa demografskim podacima ostavljenim prilikom registracije Korisnika. Objedinjeni podaci prikupljaju se tako da lična identifikacija Korisnika nije moguća, a tako prikupljeni podaci mogu biti korišćeni od strane Izdavača i pouzdanih partnera Izdavača, ukoliko za to postoji legitimni interes.

Pouzdani partneri Izdavača mogu da koriste Kolačiće ili druge slične tehnologije kako bi utvrdili da li su prikazali određenu reklamu, ili u cilju prikupljanja podataka o tome kako Korisnici reaguju na prikazane oglase, a mogu i da, na osnovu saglasnosti Korisnika, prilagode prikazane oglase interesovanjima Korisnika, utvrdivši ih na osnovu informacija dostavljenih od strane Korisnika.

Ukoliko je Korisnik dao saglasnost, ove informacije mogu biti korišćene i u dalje marketinške svrhe pouzdanih partnera Izdavača, a Izdavač u istu svrhu može sarađivati sa svojim pouzdanim partnerima. Pored lokalnih tehnologija za skladištenje, web-stranice Izdavača mogu takođe koristiti i druge tehnologije i tehnička rešenja za pristup podacima sačuvanim u web-pretraživaču ili terminalskoj opremi, a koja su neophodna za korišćenje web-stranica.

Izdavač može koristiti analitički softver trećih lica (npr. Google, Gemius) koji postavlja korisničke kodove na korisničkom terminalnom uređaju, radi prikupljanja korisničkih podataka.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Pravila korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Portalu.

Izdavač je ovlašćen da u svako doba, bez prethodne najave, izmeni Pravila korišćenja, i neće biti odgovoran za bilo kakve posledice nastale usled takve izmene. Izmene Pravila korišćenja stupiće na snagu danom objavljivanja na Portalu.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilima korišćenja, a odnose se na pružanje i korišćenje Usluge, primenjivaće se pozitivni propisi Republike Srbije.