18:30     St. Pauli – Aue    1

20:00     Kevili – Avr  1

20:00     Kambur – PSV II    1

20:30     Leh – Visla Krakov 1