SUBOTA
Jokohama FK – Jamagata 0-2
Jamaga – Nigata 1
Tokušima – Kumamoto 1X&2+
Kanazava – Jamaguči 1+I&1+II
Kvota:7.44

SUBOTA
Sirius – Malme 2
Fram – Magni 1
Rozenborg – Tromso 1
Treleborg – AIK 2
Kvota:5.35